• Idan and Meir

"מלחמת יהודים" וגבולותיה

צבי רענן, איש השמאל, פרסם מסה ביקורתית על "גוש אמונים". נקודת המוצא שלו הייתה שבמגזר החילוני שוררת אי-ידיעה, הגובלת לעיתים בבורות, באשר למהותו של גוש אמונים ולמטרותיו. בהתייחסות של המגזר החילוני אל גוש אמונים באים לידי ביטוי: הזרות העמוקה בין חילונים לבין דתיים; עוצמת המתיחות החברתית-הפוליטית בין שני המחנות, ופיחוּת ההסכמה הלאומית שאפיינה את הציונות ואת החברה הישראלית בראשיתן. פעולותיו של גוש אמונים נחשבות בעיני חילונים רבים כמקוממות, פרובוקטיביות, מזיקות ומסוכנות לעתידה של החברה והמדינה – מבלי שהם יבינו את המניעים הרעיוניים והנפשיים של התנועה הזאת ושל תומכיה.


רענן חותר לסייע לחילונים להבין מדוע הם מתנגדים לגוש אמונים או תומכים בו. לדבריו, "ייתכן שתוך כדי כך, ועם הבנת המניעים של היריב, ילבש המאבק הפנימי בין גוש אמונים לבין מתנגדיו החילונים, שכפי הנראה אין מנוס ממנו, גם אופי רוחני ורעיוני-עקרוני ולא רק פוליטי תכסיסי. כשאין מטשטשים את האמיתות שמפרידות בין היריבים, וכל אחד חי באמונתו, תתאפשר אולי צורת מאבק שלא תהרוס את רקמת החיים של החברה הישראלית, השקועה כל כולה במשבר פנימי וחיצוני חמור".


רענן מוסיף, בנימה אישית, כי "אמנם אין מקום לאשליות רבות, אבל כפי מיטב הרצון אני מקווה כי [ההעמקה והעיון] יתרמו לצמצום פער ההבנה בין שני המחנות". לדבריו, "בעת הזאת כנראה שאין מנוס מ'מלחמת יהודים', שמצטיירת כמאבק בין שפיות לבין היפוכה; אך דומה כי מתפקידה של השפיות גם לשמור על גבולות המאבק הזה – אם בשם אהבת ישראל או, למצער, בשם הסיכוי להישרדות לאומית משותפת במדינת ישראל".


השאלה מי מצוי בצד השפויוּת ומי מצוי בצד של היפוכה שנויה כמובן במחלוקת. ככל הנראה, אין מנוס מהמאבק בין המחנות המציגים שתי תפיסות עולם שונות בתכלית. בכל מקרה, חידוד האופי הרוחני, הרעיוני‑העקרוני, של המאבק הוא בעל ערך לשני הצדדים. ראוי לפיכך שאלה יבססו את הבנותיהם ואת הכרותיהם, ובוודאי שלא יטשטשו את ההבדלים החיוניים ביניהם.


כפי שמאיר אטינגר נוהג להתבטא, מפגש הדדי עשוי לאפשר לשני הצדדים "לריב טוב יותר". אולם גם במריבה בתוך המשפחה, אנו נדרשים לשמור על גבולות מוגדרים, שאם לא כן אנו מסתכנים בהיפרדותה ובפרימתה. בכן אנו מסכנים לא רק את עתיד ההורים, אלא אולי – ואף ביתר שאת – את עתיד הילדים. הכרה של המאחד, המאפשר קיום לאומי משותף במדינת ישראל, לצד המפריד והמבדיל, היא בעלת ערך קיומי לחברה ולמדינה בישראל.

26 צפיות0 תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול